Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.ktmmotocykle.pl, zwanego dalej "Sklepem".

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Agencja TRACK Marek Dąbrowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Libijskiej 16 lok. 8, 03-977 Warszawa, NIP: 113-128-53-28, REGON: 015619050, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściciel sklepu internetowego www.ktmmotocykle.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej: DUUST KTM.

I. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

DUUST KTM zbiera dane osób, które korzystają ze Sklepu, a w szczególności osób, dla których zostało utworzone Konto Użytkownika.

W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w szczególności, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, hasło oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu przesłania linku aktywacyjnego do Konta Użytkownika.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji złożonego drogą elektroniczną zamówienia Użytkownika, zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu.

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu, wykorzystywane będą przez DUUST KTM wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a DUUST KTM.
 2. DUUST KTM, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub odznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez DUUST KTM bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe lub reklamy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w wybranych odstępach czasowych.
 4. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez DUUST KTM w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III. PRAWO DOSTĘPU

 1. Użytkownik posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania newslettera.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy DUUST KTM zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, chyba że będzie to konieczne w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności dane mogą być przekazywane firmom kurierskim i innym usługodawcom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres DUUST KTM, podany na stronie Sklepu.
 5. DUUST KTM zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. ADRES IP

 1. DUUST KTM zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

V. MECHANIZM COOKIES

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Sklep do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Sklepu.
 2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
 3. Cookies innych podmiotów
  • DUUST KTM zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z sklepu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.
  • W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

VI. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

 1. Do danych osobowych zbieranych przez DUUST KTM mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy DUUST KTM oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VII. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. DUUST KTM oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, iż DUUST KTM dołoży wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika, nie możemy zagwarantować, że dane przesyłane do naszego Sklepu będą bezpieczne. Każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. W momencie otrzymania informacji od Użytkownika, zastosujemy ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby ochronić je przed dostępem osób nieupoważnionych.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż DUUST KTM, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. DUUST KTM nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których DUUST KTM przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. DUUST KTM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem DUUST KTM.

IX. KONTAKT Z NAMI

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu.

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. DUUST KTM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 01.07.2020

Copyright © 2021 DUUST.CO